Підготовка доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки до професійної науково-педагогічної діяльності відповідно до освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» та її компонент «Фахова науково-педагогічна практика» є базовим практичним освітнім компонентом, що регламентує діяльність здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, проводиться відповідно до графіку освітнього процесу в другому навчальному семестрі й триває чотири тижні.

Відповідно до наказу «Про організацію та проведення науково-педагогічної практики аспірантів» від 22 січня 2024 року №62/о здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, денної (Кузютічев С. Г., Рожков В. О., Аркушина Ю. В.) та заочної (Бєляєва А. М.) форм навчання було направлено на проходження фахової науково-педагогічної практики з 22.01.2024 р. по 18.02.2024 р. на кафедру права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету. Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання Дяченко І. І. проходив фахову науково-педагогічну практику за місцем роботи.

21 лютого 2024 року відбувся захист звітів про результати проходження практики, на якому були присутні керівник практики та члени комісії.

Після проходження фахової науково-педагогічної практики здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти досягли таких результатів навчання:

  • - сформували активне ставлення до навчання з боку здобувачів освіти, подачі навчального матеріалу в певній послідовності, демонстрації та закріплення у вправах різних прийомів розумової та практичної діяльності, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, застосування теоретичних знань на практиці;
  • - набули навичок аналізувати існуючу нормативну та навчально-методичну документацію професійної підготовки фахівців, відбирати необхідний дидактичний матеріал і конструювати предметний зміст навчання із дисциплін і практичного навчання;
  • - навчилися здійснювати дидактичне проєктування освітнього процесу, планування та моделювання діяльності педагога та здобувачів при формуванні професійних знань і вмінь;
  • - удосконалили навички управляти навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів, вимірювати й оцінювати рівень сформованості знань і вмінь здобувачів, застосовувати міжпредметні зв’язки під час професійної підготовки фахівця, проводити заняття з предмету з подальшим аналізом результатів навчання здобувачів, діагностикою реалізації цілей навчання та коригуванням освітнього процесу;
  • - поглибили знання методології та застосування сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти.

За інформацією керівника практики
доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін,
кандидата педагогічних наук, доцента
Тетяни ТЕРНАВСЬКОЇ