10–11 листопада, 2015 р. відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки (Current issues of education and science)». Конференція проводилася на базі Національної академії Національної гвардії України за сприянням Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних ВНЗ.

Оргкомітет конференції:

Пеньков В. І. – к. пед. н., доцент, генерал-майор, начальник Національної академії Національної гвардії України (голова);
Ващенко І. В. – к. істор. н., доцент, полковник, начальник кафедри військового навчання та Національної академії Національної гвардії України (заступник голови);
Мельник Ю. Б. – к. пед. н., доцент, проф. кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України (відповідальний секретар).

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців. В конференції взяли участь майже 200 осіб (педагоги, психологи, філософи, філологи, фахівці в галузі медицини, права тощо) з України, Німеччини, Канади, Чеської республіки та Казахстану.

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету була співорганізатором даної конференції. Представниками нашого вузу на конференції були доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізичної і психофізіологічної підготовки Т. С. Плачинда та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Л. С. Герасименко.

Т. С. Плачинда виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Формування навичок самоконтролю та рефлексії в процесі професійної підготовки фахівців», де акцентувала увагу на важливості організації навчально-виховного процесу за принципами самоконтролю та рефлексії в ході професійної підготовки майбутніх фахівців, що передбачає формування в спільній діяльності викладачів і студентів самопізнання та здатності до самоорганізації. Адже наразі, важливого значення набуває не освіченість, а здатність фахівця реалізовувати її в процесі здійснення конкретної практичної діяльності.

Л. С. Герасименко на секційному засіданні доповіла про розвиток науково-дослідних умінь та навичок майбутніх авіафахівців за допомогою методу проектів. У доповіді зазначалося, що наразі існує потреба у пошуку шляхів оптимізації педагогічного процесу, застосуванні інноваційних методів та формуванні вмінь вирішувати наукові завдання. Метод проектів підвищує мотивацію до професійної діяльності, акцентує на суб’єктності навчання та допомагає сформувати уміння самостійної та науково-пошукової діяльності. У процесі обговорення доповіді було зазначено розмаїття інших форм, методів та заходів, які розроблено та впроваджено у практику на кафедрі іноземних мов, що було позитивно схвалено присутніми.

Загалом конференція відбулася на високому науковому рівні. Науковцями піднімалися актуальні питання сучасної освіти, такі як: підвищення кваліфікації та педагогічної культури як умова успішної діяльності викладача вищого навчального закладу; методологічні підходи до розвитку творчого потенціалу викладача; психологія розвивальної взаємодії у вищій школі; сучасні парадигми освіти тощо.

Підсумком конференції для КЛА НАУ стало підписання договору про співпрацю з Харківською обласною громадською організацією «Культура Здоров’я» (ХОГОКЗ ) в особі Голови Правління Мельника Юрія Борисовича. Предметом договору є спільна діяльність щодо підготовки та проведення семінарів, симпозіумів, конференцій та інших заходів, які організовуються ХОГОКЗ та КЛА НАУ; спільна діяльність у підготовці до друку матеріалів семінарів, симпозіумів, конференцій тощо; співпраця в розробці та видавництві науково-методичної та інформаційної літератури з соціокультурних, соціальних, психологічних, педагогічних питань, профорієнтації тощо.

Центр громадських зв'язків КЛА НАУ